Doanh nghiệp và thương mại

Liên quan đến họat động của doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);
  • Mua bán doanh nghiệp;
  • Tạm ngừng, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp;
  • Rà soát, tư vấn xây dựng và soạn thảo các quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.